• Contact Us

  Chris Hiben – K-12 Supervisor of Science, JTPS
  chiben@jefftwp.org
  973-663-5780  x5075

  Dr. Nancy Fitzgerald-Academy Teaching Faculty, JTHS
  nfitzgerald@jefftwp.org
  973-697-3535  

  Kevin Flatierre- Academy Guidance Counselor, JTHS
  kflotard@jefftwp.org
  973-697-3535  x5854